O współczesnym niewolnictwie na spotkaniu z uczniami

„Przeciwdziałanie handlowi ludźmi” to temat spotkania, jakie 11 czerwca odbyło się w naszej szkole. Spotkanie poprowadził Szymon Zygmunt – psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu.

Głównym założeniem spotkania było uzmysłowienie młodym ludziom jakie zagrożenia niesie za sobą szukanie i podejmowanie pracy za granicą. Handel ludźmi jest poważnym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, szukających pracy za granicą czyli właśnie dla sporej rzeszy uczniów naszej szkoły.

Choć proceder niewolnictwa został uznany za nielegalny już w XVIII wieku, prawo międzynarodowe zakazało go różnymi aktami prawa międzynarodowego w XX wieku, brak było definicji, która by określiła, jak współcześnie należy rozumieć to zjawisko. Definicja pojęcia „handlu ludźmi” pojawiła się w prawie międzynarodowym dopiero w 2000 r., kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (tzw. protokół z Palermo).

Współcześnie rozumianym handlem ludźmi jest „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy” ( art. 115 §22 Kodeksu karnego).
Kodeks karny w art. 8 przepisów wprowadzających k.k. zakazuje również niewolnictwa, które jest zdefiniowane jako „stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności”.
Ofiarami handlarzy najczęściej padają osoby małoletnie, osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby poszukujące pracy bez znajomości, języka, kultury i prawa kraju w którym dana osoba tej pracy poszukuje.

Ofiary handlu ludźmi są zmuszane do wieli wielu czynności wśród których są: eksploatacja seksualna ( prostytucja czy biznes porno), praca przymusowa, żebractwo, eksploatacja kryminalna( zmuszanie do popełniania przestępstw takich jak kradzieże, włamania, handel narkotykami), wyłudzanie świadczeń socjalnych i kredytów czy zawieranie fikcyjnych małżeństw.
Dlatego podczas spotkania z psychologiem uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się jakie działania należy podjąć jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania pracy oraz już po jej podjęciu.
Poznali także historię 21-letniego Robert, studenta, któremu udało się uciec z obozu pracy, a którego do pracy namówił przypadkowo spotkany w pubie nieznajomy.

Spotkanie realizowane było w ramach zaleceń Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Zdjęcia w galerii!