Informacja od Dyrekcji Szkoły

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu

w nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu informuje, że od 25.03.2020 r szkoła prowadzi obowiązkowe nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.

Mając na uwadze zarówno obowiązujące szkołę prawo jak i dobro naszych uczniów, organ prowadzący, dyrekcja i wszyscy nauczyciele naszej szkoły, dołożą wszelkich starań, aby podjęte działania przyniosły jak najwięcej korzyści Państwa dzieciom.

W trosce o nasze i Państwa bezpieczeństwo, sekretariat szkoły jest dostępny w godzinach 9-13 w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Od 25.03.2020r obowiązuje nowy tygodniowy plan nauczania, który wskazuje również w jakich godzinach dostępni są dla konsultacji nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Do kontaktów między uczniami, rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej. Do dyspozycji rodziców pozostaje także pedagog szkolny.

W związku z zawieszeniem zajęć praktycznych, uczniowie zrealizują zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego i zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

Uczniowie, którzy realizują kształcenie zawodowe teoretyczne w formie kursów dokształcania, będą realizowali te przedmioty zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawcę o terminie i formie przeprowadzenia kursów.

Uczniowie będą mieli możliwość odbycia zajęć praktycznych w następnych latach szkolnych. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą mieli, w uzgodnieniu z pracodawcą, możliwość odbycia zajęć praktycznych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

Wychowawcy będą na bieżąco informować rodziców i uczniów o wszystkich niezbędnych sprawach dotyczących szkoły i nauki.

 

Pozdrawiam serdecznie

Dyrekcja Szkoły