Symbol cyfrowy:

711204

Nazwa kwalifikacji

K1. B18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Czas trwania nauki:

3 lata

Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
 • przygotowywanie zapraw murarskich;
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
 • wykonywanie łuków i sklepień;
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
 • murowanie gzymsów i attyk;
 • murowanie kominów;
 • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
 • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
 • wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
 • wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.
 • wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
 • wykonywanie różnych złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych.
 • wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.