Symbol cyfrowy:

512001

Nazwa kwalifikacji

K1. T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Czas trwania nauki:

3 lata

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu kształci młodzież w zawodzie kucharz o trzyletnim cyklu nauczania.  Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia dydaktyczne z  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, natomiast zajęcia praktyczne odbywają w renomowanych zakładach pracy w Zamościu, jak również wyjeżdżają na miesięczne praktyki zagraniczne. W szkole zdobywają wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii, rachunkowości i przedsiębiorczości w gastronomii, która jest potrzebna do dobrego i niezbędnego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.

Po zakończeniu nauki w szkole uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego, dzięki któremu uzyskują tytuł czeladnika nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną potwierdzającą dyplomem kwalifikacje zawodowe.

Kucharz to zawód produkcyjny, którego charakter wymaga umiejętności pracy w zespole, dyscypliny, ładu i porządku, jak również odporności na wysokie temperatury, dużą wilgotność, pracę w pozycji stojącej w dni robocze, godzinach popołudniowych, nocnych, weekendy i święta. Poza sprawnością fizyczną  kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową, smakową oraz rozróżniać barwy.

Do zadań kucharza należą:

  • organizowanie produkcji gastronomicznej
  • wykonywanie różnymi technikami i metodami potraw, napojów, półproduktów kulinarnych
  • wykonywanie różnego asortymentu potraw z warzyw, owoców, grzybów, mleka, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb, potraw z podrobów, półmięsnych, jarskich, wyrobów garmażeryjnych
  • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw
  • ocenianie jakości surowców, półproduktów i gotowych potraw
  • posługiwanie się narzędziami i sprzętem gastronomicznym
  • opracowywanie ofert kulinarnych dla konsumentów
  • przestrzeganie zasad BHP

Absolwenci Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły mogą pracować w restauracjach, barach, karczmach, gospodach, jadłodajniach, stołówkach, szpitalach, sanatoriach, domach wypoczynkowych. Dodatkowe umiejętności organizacyjne naszych uczniów, ich odwaga i pracowitość ukierunkowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla uczniów chętnych i zainteresowanych jest możliwość dalszego kształcenia w dwuletnim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zamościu, które przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, uzyskania wykształcenia średniego oraz tytułu technika.

Poniżej zamieszczony film jest wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: „Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.